Zdrowych, spokojnych i prawdziwie rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy!
 
życzą Wychowawcy Świetlicy.
Gazetka wielkanocna - kliknij tutaj.
 

Mini swietlicaJako, że pozostajemy w domach, to możemy powspominać piękne inicjatywy, które realizowali uczniowie i nauczyciele w naszej szkole. Przypomnijmy sobie projekt edukacyjny pt. "Święta tuż, tuż” realizowany na szkolnej świetlicy. :)

pierwsza pomocZ inicjatywy nauczyciela świetlicy, p. Marcina Gmyrka, w naszej szkole Maltańska Służba Medyczna przeprowadziła warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były bardzo ciekawe i nauczyły naszych uczniów reagowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie przećwiczyli wszystkie najważniejsze elementy udzielania pierwszej pomocy, zapoznali się ze sprzętem ratowniczym, wreszcie sami udzielali pomocy (od opatrunków po resuscytację) Dziękujemy członkom Maltańskiej Służby Medycznej (wśród nich byli absolwenci naszej szkoły) za świetnie przeprowadzone warsztaty! :)

Świetlica Szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 8.15 oraz 11.30 - 16.30.

REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-16.30 w dni pracy szkoły. O ewentualnym zamknięciu świetlicy wynikającym z planu pracy szkoły rodzic jest informowany na bieżąco na stronach internetowych szkoły, wychowawców klas bądź osobiście przez wychowawców świetlicy.
 • W świetlicy obowiązuje program i szczegółowy regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane na początku każdego roku szkolnego. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z tym dokumentem, czego dowodem jest złożony prze niego podpis na karcie przyjęcia dziecka do świetlicy.
 • Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Podczas zajęć świetlicowych obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (Załącznik nr 1) wraz z „Oświadczeniem o ochronie danych osobowych wszystkich osób dorosłych odbierających dziecko” (Załącznik nr 2) (kartę można pobrać z sekretariatu szkoły lub u wychowawcy świetlicy).
 2. Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: pedagog, wychowawcy świetlicy.
 3. Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są ze względu na: czas pracy rodziców – na wniosek rodzica, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 5. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca.

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie sie w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Uczeń ma prawo do:

 • Znajomości swoich praw i obowiązków
 • Udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

Back to top