img 8546Uczniowie z Ukrainy w dalszym ciągu uczą się tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku polskim, korzystając jednocześnie z zestawów klocków LEGO.

lego jezyk obcyNa zajęciach z języka polskiego, jako języka obcego dla uczniów z Ukrainy, wykorzystuję klocki LEGOⓇ w nauce tworzenia wypowiedzi pisemnych, takich jak: życzenia i pozdrowienia, plan wydarzeń, opis przedmiotu, postaci oraz krajobrazu.

lego lekcjaZainspirowana pomysłem Moniki Iwanowskiej postanowiłam wykorzystać klocki LEGOⓇ w nauce gramatyki.

img 8165Od września 2023 r. w klasie 6B działają różne klasowe kluby. Jednym z nich jest Klasowy Klub LEGO. W czasie niektórych zajęć z wychowawcą uczniowie, którzy mają podobne zainteresowania, spędzają czas na zabawach pozwalających im się lepiej poznać i stworzyć przyjacielskie więzi.

IMG 7925Klocki LEGO służą nie tylko do nauki języka polskiego. W klasie 4b oraz 5b uczniowie ćwiczyli umiejętność rozumienia komunikatów w języku angielskim w czasie gry „LEGO Board Game".

tarcza klocki 2Takiej pierwszej lekcji języka polskiego w nowym roku szkolnym uczniowie klas 5a, 6b oraz 7a na pewno się nie spodziewali. Polonistka, mgr Monika Wójtowicz, zaskoczyła ich nie tylko nową tablicą interaktywną w sali nr 16, ale przede wszystkim zadaniem, które mieli wykonać indywidualnie lub w parach.

tarcza lipiec 6We wtorek 4 lipca 2023 r. w Muzeum Niepodległościodbyło się uroczyste przekazanie sprzętu elektronicznego dla placówek oświatowych z terenu Gminy Myślenice w ramach dwóch programów - „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” oraz „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

czaslaw23 4W kwietniu 2023 r. w ramach projektu “Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny” odbyła się wycieczka na Zaczarowane Wzgórze do Czasławia. Celem wyjazdu była integracja uczniów polskich i ukraińskich oraz umożliwienie dzieciom kontaktu z ekosystemem lasu, pola i łąki oraz zwierzętami hodowanymi.

ojcow2023 3W poniedziałek 05.06.2023 r. uczniowie klas IIa i IIb, wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce integrującej dzieci polskie oraz ukraińskie do Ojcowskiego Parku Narodowego. Choć jest to najmniejszy Park Narodowy w Polsce zadziwia bogactwem przyrodniczym: wapiennymi formacjami skalnymi i jaskiniami.

wzgorze22W poniedziałek 22 maja 2023 r. dwudziestu jeden uczniów z klasy 5b, wychowawca - pani Monika Wójtowicz oraz opiekun - pani Monika Kozyra-Ulman wzięło udział w wycieczce integrującej dzieci polskie oraz ukraińskie. Pojechaliśmy na Zaczarowane Wzgórze do Czasławia. Spędziliśmy tam cały dzień, biorąc udział w następujących atrakcjach:

 

Gmina Myślenice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

 

Celem projektu jest wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

 

W ramach projektu zostały przekazane środki m.in. na:

 

- zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce (nie przewiduje się wydatków objętych cross-finacingiem oraz zakupów środków trwałych zgodnie z  definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”)

 

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe),

 

- dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim wg założeń:

  • organizacja zajęć w cyklu semestralnym (min. 30 godzin dydaktycznych/semestr/przedmiot), zakres np. wyrównywania różnic programowych, językowych, słownictwa nauczanych przedmiotów ogólnych (np. matematyki, przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii), lekcje mogą być prowadzone przez polskich nauczycieli przedmiotowych oraz nauczycieli wspomagających z językiem ukraińskim,
  • działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym: grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych; grupowe zajęcia sportowe/taneczne/teatralne itp. zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży, realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski; organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących,

 

- działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek jeżeli nie została objęta innymi działaniami ze środków MEiN lub innych (organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich, integracja, pomoc psychologiczna).

 

Plakat projektu - kliknij tutaj.

 

loga tarcza

Back to top