Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym  w roku szkolnym 2021/2022 objęte są:

 

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2021/2022:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca do 12 marca 2021 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 31 marca 2021 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 9 kwietnia 2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 2 czerwca 2021 r.

Procedura odwoławcza

 

5

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

7

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zameldowane w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

Obwód szkoły obejmuje ulice: Rajmunda Bergela, Ogrodowa, Niepodległości, Władysława Jagiełły, Adama Mickiewicza, Ks. Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Niepodległości, Ogrodowa, Jana Kilińskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Bema, Rynek, Mikołaja Reja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Klakurki, Piotra Skargi, Królowej Jadwigi, Andrzeja Średniawskiego do nr 74 włącznie, Henryka Jordana, Henryka Sienkiewicza do Cmentarza Komunalnego, Romualda Traugutta, Józefa Fijałkowskiego, Jana Sobieskiego, Tarnówka, Henryka Dąbrowskiego, Karola Kniaziewicza, Władysława Sikorskiego, Józefa Wybickiego, Legionów.

 

Dokumentacja

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 

Uczniowie z obwodu szkoły:

Lp.

Dokumentacja

1.

Karta zgłoszenia dziecka

2.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

3.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

4.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

5.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Uczniowie spoza obwodu:

Lp.

Dokumentacja

1.

Karta zgłoszenia dziecka

2.

Oświadczenia dot. kryteriów, które spełnia kandydat spoza obwodu szkoły

3.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

4.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

5.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

6.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

7.

Akt urodzenia dziecka (do wglądu)

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (PLIK WORD):

Karta przyjęcia dziecka z obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Karta przyjęcia dziecka spoza z obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Potwierdzenie woli zapisu i uczęszczania na religię - kliknij tutaj.

Harmonogram rekrutacji i zarządzenie P. Burmistrza - kliknij tutaj.

 

 

 

 

 

 

Back to top