Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie sie w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Założenia organizacyjne

 • Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie ww. procedur.
 • Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca.
 • Do świetlicy na stałe nie może zostać przyjętych więcej uczniów aniżeli jest przygotowanych miejsc świetlicowych.
 • Uczniowie korzystają z opieki w świetlicy wg harmonogramu.
 • Godzina pracy świetlicy odpowiada godzinie zegarowej.

Warunki korzystania ze świetlicy

Wychowankowie powinni:

 • Przedłożyć wychowawcy świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia.
 • Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lekcjami lub po lekcjach.
 • Zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 • Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
 • Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 • Słuchać poleceń wychowawcy świetlicy.

Wychowankom nie wolno oddalać się z terenu szkoły bez zezwolenia wychowawcy.

Każde wyjście poza teren szkoły powinno być udokumentowane pisemnie przez rodziców.

Back to top